Poveznice

Parlamentarni izbori

http://gong.hr/hr/izborni-sustav/parlamentarni/

http://gong.hr/media/uploads/gong_-_novo_izborno_zakonodavstvo,_za_web.pdf

Izborni etički kodeks http://www.izbori.hr/ws/index.html?documentId=441326C49D0F5CF8C1257C5C004BF6B2

O D’Hondtu – način preračuna glasova u mandate

http://gong.hr/hr/izborni-sustav/parlamentarni/koliko-je-kriv-victor-dhondt/

Predsjednički izbori

http://gong.hr/hr/izborni-sustav/predsjednicki/

Lokalni izbori

http://gong.hr/hr/izborni-sustav/lokalni/veliki-gong-ov-vodic-o-lokalnim-izborima/

Izbori za Europski parlament

http://gong.hr/hr/izborni-sustav/europski/

Izbori za predstavnike i vijeća nacionalnih manjina na lokalnim i regionalnim razinama  – manjinski izbori

http://gong.hr/hr/izborni-sustav/manjinski/

Referendumi

http://gong.hr/hr/izborni-sustav/referendum/

Provjera u Registru birača

https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/

Promatranje izbora

OESS-ov priručnik za promatranje

http://www.osce.org/odihr/elections/70289

Priručnik Europske unije za promatranje
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/handbook_for_eu_eom_2016.pdf

GONG-ov priručnik za promatranje lokalnih izbora

http://gong.hr/media/uploads/20130513_prirucnik_za_promatrace_za_lokalne_izbore.pdf

Izvještaji OESS-a o izborima u Hrvatskoj

http://www.osce.org/odihr/elections/croatia

Međunarodni standardi

OESS

http://www.osce.org/odihr/elections/14304

Venecijanska komisija Vijeća Europe – izbori

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2002)023rev-e

Venecijanska komisija Vijeća Europe – referendumi

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=cdl-ad(2007)008-e

Venecijanska komisija Vijeća Europe –  političke stranke

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-PI(2016)003-e

O izborima korisno:

Izborna enciklopedija DIP-a

http://www.izbori.hr/izbori/ip.nsf/wi?OpenForm

Stranice Međunarodnog instituta IDEA

https://www.idea.int/our-work/what-we-do/elections

https://www.idea.int/our-work/what-we-do/political-parties

https://www.idea.int/our-work/what-we-do/money-politics

IFES – International Foundation for Electoral Systems

http://www.ifes.org/

ACEEO – Association of European Election Officials

http://www.aceeeo.org/

AWEB – Association of World Election Bodies

http://aweb.org/eng/main.do

Literatura

Izborni leksikon, Mirjana Kasapović, Politička kultura, Zagreb, 2003.

Kombinirani izborni sustavi u Europi 1945-2014., Mirjana Kasapović, Plejada, Zagreb, 2014.

Birači i demokracija – Utjecaj ideoloških rascjepa na politički život, Mirjana Kasapović, Ivan Šiber i Nenad Zakošek, Alinea, 1998.

Važniji propisi – izbori

 1. Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 56/90, 135/97, 8/98 – proč. tekst, 113/00, 124/00 – proč. tekst, 28/01, 41/01 – proč. tekst, 55/01 – ispr., 76/10 i 85/10 – proč. tekst i 5/14)
 2. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10 – Odluka USRH – ukida se čl. 38. st. 3., 80/10 i 93/11 – Odluke USRH broj U-I-3597/2010, U-I-3786/2010 i U-I-3553/2010 od 29. srpnja 2011. )
 3. Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske (Narodne novine broj 22/92, 42/92 – ispr., 71/97, 69/04 – Odluka USRH, 99/04 – ispr. Odluke USRH, 44/06 – v. čl. 27. st. 2. Zakona o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske – prestaje važiti odredba čl. 21. st. 1. Zakona o izboru… i 24/11 – v. čl. 52. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe – prestala važiti odredba čl. 16. Zakona o izboru…, 128/14)
 4. Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (Narodne novine broj 116/99, 109/00 – vjer. tumač., 53/03, 69/03 – proč. tekst, 167/03,  44/06 – vidi čl. 27. st. 1. Zakona o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske – prestaju važiti odredbe čl. 45., 46. i 47. Zakona o izborima …, 19/07, 20/09 – vjer. tumač., 145/10 i 24/11 – v. čl. 52. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe – prestale važiti odredbe čl. 31., 32., 33., 35. i 36. Zakona o izborima, 93/11 – Odluka USRH i 120/11 – proč. tekst, 19/15, 66/15 – proč. tekst, Odluka USRH broj U-I-1397/2015, 104/15)
 5. Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Zastupnički dom Hrvatskog državnog sabora (Narodne novine broj 116/99)
 6. Zakon o lokalnim izborima (Narodne novine broj 144/12 i 121/16)
 7. Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine broj 92/10)
 8. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, i 19/13-proč.tekst, ispravak Zakona 137/15- proč. tekst)
 9. Zakon o Gradu Zagrebu (Narodne novine broj 62/01, 125/08, 36/09 i 119/14)
 10. Zakon o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske (Narodne novine broj 92/10, 23/13, 143/13)
 11. Pravila o postupanju elektroničkih medija s nacionalnom koncesijom u Republici Hrvatskoj tijekom izborne promidžbe (Narodne novine broj  118/14 )
 12. Izborni etički kodeks (Narodne novine broj 136/99, 178/03, 115/07, 129/11, 35/13 i 46/14, 115/15 i 75/16)
 13. Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave (Narodne novine broj 33/96, 92/01, 44/06 – v. čl. 27. st. 4. Zakona o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske – prestaje važiti odredba čl. 13. Zakona o referendumu …, 58/06 – Odluka USRH – ukida se novi čl. 8h propisan čl. 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o referendumu … (Narodne novine broj 92/01), 69/07 – Odluka USRH – čl. 6. st. 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o referendumu … (Narodne novine broj 92/01) se ukida u dijelu koji glasi: „koji imaju prebivalište i prebivaju u Republici Hrvatskoj, najmanje godinu dana bez prekida do dana održavanja referenduma“  38/09100/16 i 73/17)
 14. Zakon o političkim strankama (Narodne novine broj 76/93, 111/96, 164/98,  36/01, 28/06 i 1/07 – v. čl. 28. Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata – prestale važiti odredbe glave III. Zakona o političkim strankama)
 15. Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne novine broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13-proč.tekst i 2/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske od 20. prosinca 2013. br. U-I-2986/13, 96/16 i 70/17)
 16. Pravilnik o načinu vođenja evidencija i izdavanja potvrda o primitku dobrovoljnih priloga (donacija) i članarina, izvješćima o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvješća o troškovima (rashodima) izborne promidžbe te financijskim izvještajima za financiranje izborne promidžbe (Narodne novine broj 50/11, 93/11 i 55/13)
 17. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja i obrascu evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranima s liste grupe birača (Narodne novine broj 90/13 i 96/13)
 18. Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske (Narodne novine broj 44/06 i 19/07)
 19. Poslovnik o radu Državnog izbornog povjerenstva (Narodne novine broj 69/15 i 22/17)
 20. Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora i referenduma (Narodne novine broj 55/16)

Poseban popis gradiva Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske s rokovima čuvanja

 1. Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13 i 85/15)
 2. Zakon o registru birača (Narodne novine broj 144/12 i 105/15)
 3. Zakon o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12 – proč. tekst)
 4. Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (Narodne novine broj 107/07 i 118/12)
 5. Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (Narodne novine broj 143/12105/15 i 32/17)

Važniji propisi – referendumi

 1. Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 56/90135/978/98 – proč. tekst, 113/00124/00 – proč. tekst, 28/0141/01 – proč. tekst, 55/01 – ispr., 76/10 i 85/10 – proč. tekst i 5/14)
 2. Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave (Narodne novine broj 33/96, 92/0144/06 – v. čl. 27. st. 4. Zakona o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske – prestaje važiti odredba čl. 13. Zakona o referendumu …, 58/06 – Odluka USRH – ukida se novi čl. 8h propisan čl. 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o referendumu … (Narodne novine broj 92/01), 69/07 – Odluka USRH – čl. 6. st. 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o referendumu … (Narodne novine broj 92/01) se ukida u dijelu koji glasi: „koji imaju prebivalište i prebivaju u Republici Hrvatskoj, najmanje godinu dana bez prekida do dana održavanja referenduma“ i 38/09 i 100/16)
 3. Zakon o registru birača (Narodne novine broj 144/12 i 105/15)